ទំនា​ក់ទំ​ន​ង​:

+855 93 667 777

Contact us


Contact us

Moa Tse Toung Branch
#255-257, Moa Tse Toung Blvd corner Street 199, Phnom Penh, Cambodia.

(+855) 12 68 6000 (Moa Tse Tung Branch)

Steung Meanchey Branch
#19-20c, Street: Monireth, Phnom Penh, Cambodia.

(+855) 69 599 777 (Steung Meanchey Branch)

English Speaking: (+855) 81 858 570

Find us on Map

test

test

test2

test